Informacja z otwarcia ofert - dostawa mięsa i prod. mięsnych oraz drobiu

Łęczyca, dnia  15.11.2017r.

Zespół Opieki zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 16/17

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz drobiu
na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz drobiu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:
1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 13.11.2017r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;
2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- Zadanie 1:  198 920,00- zł

- Zadanie 2:     53 980,00-zł

- całość zamówienia: 252 900,00-zł
3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Nr części zamówienia

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

[dni]

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6

26-332  Sławno

Zadanie 1

206 230,50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zadanie 2

51 187,50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza

Biała Góra 58

99-220  Wartkowice

Zadanie 1

216 600,93

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zadanie 2

50 778,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "JOHN" inż. Paweł John

Grotniki ul. Źródlana 5

64-140  Włoszakowice

Zadanie 1

217 999,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zadanie 2

Nie złożono oferty

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w 2018r.

Zarządzenie 21/2017/QZ

 

 

Zarządzenie  21/2017/QZ

 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Łęczycy  z  dnia 18 października 2017r.

w sprawie  ogłoszenia konkursu ofert na udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

            Na  podstawie  art.  46, 26, 26a i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj.Dz.U.2015.618 ze zm.), zarządza się  co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy:

 

I.     Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

1)    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Blok Operacyjny,

2)    Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

II.   Przychodnia Specjalistyczna - ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

1)    Poradnia Alergologiczna dla dzieci,

2)    Poradnia Kardiologiczna,

3)    Poradnia Paliatywna i Walki z Bólem,

4)    Poradnia Neurologiczna,

5)    Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,

6)    Poradnia Urologiczna,

 

III.  Gminny Ośrodek Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty

1)    Nocna i świąteczna opieka zdrowotna,

 

IV. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

1)    Pracownia RTG,

2)    Pracownia USG,

3)    Pracownia tomografii komputerowej.

 

§ 2

1.   Powołać Komisję Konkursową  w składzie następującym:

lek. med. Krzysztof  Kołodziejski      – Przewodniczący,

Małgorzata Marczak                           – Członek

mgr Jadwiga Graczyk                         - Członek

mgr Marzena Urbaniak                                  - Członek

mgr Monika Staruszkiewicz               – Członek, protokolant

    

§ 3

Tryb  pracy  Komisji  Konkursowych  określa  Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Sekcji Organizacji i Nadzoru.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2017r.

 

 

 

 

 

                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2017/QZ

                                                                                     Dyrektora ZOZ w Łęczycy z dnia 18.10.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

          Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, 99 – 100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6 – samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej,  zwany  dalej „Udzielającym zamówienia”, na podstawie art. 26, 26a  i  27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (tj.Dz.U.2015.618 ze zm.), zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 

I.       Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej:

1)    Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Blok Operacyjny

a)     świadczenia usług zdrowotnych – lekarskich,

b)    świadczenia usług zdrowotnych – lekarskich w postaci dyżurów medycznych

W przypadku oferentów – lekarzy, oferta może obejmować ppkt a) lub b)  albo łącznie pkt. a) i b)

 

2)  Szpitalny Oddział Ratunkowy.

a)     świadczenia usług zdrowotnych – lekarskich,

b)    świadczenia usług zdrowotnych – lekarskich w postaci dyżurów medycznych

c)     świadczenia usług zdrowotnych - pielęgniarskich

W przypadku oferentów – lekarzy, oferta może obejmować ppkt a) lub b)  albo łącznie pkt. a) i b)

    

II. Przychodnia Specjalistyczna - ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

1)    Poradnia Alergologiczna dla dzieci,

2)    Poradnia Paliatywna i Walki z Bólem,

3)    Poradnia Kardiologiczna,

4)    Poradnia Neurologiczna,

5)    Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,

6)    Poradnia Urologiczna,

 

·       Oferta obejmuje świadczenie usług medycznych – lekarskich w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 

III.   Gminny Ośrodek Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty

1)    Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

a)   świadczenia usług zdrowotnych – lekarskich w postaci dyżurów medycznych

 

IV. Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej:

1)    Pracownia RTG,

2)    Pracownia USG,

3)    Pracownia tomografii komputerowej

 

·       Oferta obejmuje świadczenie usług medycznych – lekarskich w ramach  Pracowni.

·       Oferta obejmuje świadczenie usług medycznych – lekarskich w ramach dyżurów w ZPDO.

 

 

Umowa  o   udzielanie   wskazanych   wyżej   świadczeń   zdrowotnych   zawarta   będzie  na   okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Zmiany  umowy  w  czasie  jej  trwania  możliwe  będą   tylko w przypadkach określonych w umowie.

           Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą,  oraz:

- posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do wykonywania świadczeń będących przedmiotem konkursu,

- ubezpieczone  od  odpowiedzialności  cywilnej  zgodnie  z  art.  25  ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych.

 

 

 

 

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym szczegółowymi warunkami konkursu ofert, regulaminem działania komisji konkursowej i wzorem umowy, można   pobrać   od   dnia  18 października  2017r.  w   siedzibie  Udzielającego  zamówienia,  pokój  nr  20, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub ze strony internetowej www.zozleczyca.pl

Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej z podpisami oferenta lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie  - sekretariat Dyrektora pok. 24, do dnia 3 listopada 2017r. do godz. 14.00. Oferty nadesłane po terminie  wskazanym  powyżej  nie  będą  rozpatrywane.  Za  datę   złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Udzielającego zamówienia.

           

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.zozleczyca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOZ w Łęczycy do dnia 24 listopada 2017r.

Oferent jest związany złożoną ofertą  przez okres trzydziestu dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego części, bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

                                                                                       lek. med. Andrzej Pietruszka

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa energii el. na potrzeby ZOZ w Łeczycy

Łęczyca, dnia 27.10.2017r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP. 391- 17/17

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejszą w tym przetargu uznał ofertę Wykonawcy Energa Obrót SA z siedzibą pod adresem 80-309  Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472.

-       cena brutto: 294 231,41 zł.

 

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 3.11.2017r.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym przyznaną punktację.

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

Załączniki:

- Streszczenie oceny i porównania ofert.


 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla ZOZ w Łeczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Ogłoszenie nr 606733-N-2017

z dnia 2017-10-25

 

 

dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz drobiu

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych   Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:   Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :   Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających   Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej   Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia 6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,

e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I. 4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)   Tak        www.zozleczyca.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia   Tak          www.zozleczyca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem   Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie   Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:    Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:    99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne   Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz drobiu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: 16/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:  Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do ZOZ w Łęczycy produktów spożywczych w postaci mięsa i produktów mięsnych oraz drobiu w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 8a i 8b do SIWZ.

 

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9

Dodatkowe kody CPV: 15112000-6

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w sytuacjach, gdy wystąpi zwiększenie zapotrzebowania na produkty będące przedmiotem postępowania. Zakres dodatkowych zamówień nie powinien przekroczyć 20% całości zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną dostawę w wysokości wynikającej z cen jednostkowych przedstawionych w ofercie przetargowej oraz ilości dostarczonego towaru.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w miesiącach:  12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: - wymagane stosowne oświadczenie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający zażąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów:

1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3),

2) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. opis sposobu przechowywania i dystrybucji art. spożywczych pozostających w ofercie Wykonawcy,

2. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że warunki produkcji, przechowywania i dystrybucji towaru objętego postępowaniem przetargowym odpowiadają określonym normom sanitarnym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak

Informacja na temat wadium

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 6.000,-zł (słownie złotych: sześć tysięcy).

W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium:

Zadanie 1 – 5.000,-zł

Zadanie 2 – 1.000,-zł

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:  Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria:

- cena:  80%

- jakość:  20%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:  Tak

 

IV.4) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany danych adresowych i teleadresowych spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą a dotyczących stron umowy,

b) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

c) zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zawartej umowy, przy czym zmiany te będą następowały o taką samą wielkość, jaka wynika ze zmian niezależnych od Sprzedającego, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży,

d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,

e) zmiany towaru na inny - synonimowy i tańszy, lub inny - w ramach tej samej grupy.

 

2) Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym:  nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:  nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-13, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia: Nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:  Nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1

Nazwa:  mięso i produkty mięsne

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia, a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest mięso wieprzowe i wołowe oraz produkty mięsne niezbędne do realizacji żywienia pacjentów szpitala ZOZ w Łęczycy. Wykaz asortymentowo-ilościowy oraz charakterystyki recepturowe przedstawiono w załączniku 8a do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

- cena:  80%

- jakość:  20%

 

 

Część nr: 2

Nazwa:  drób

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia, a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest mięso drobiowe niezbędne do realizacji żywienia pacjentów szpitala ZOZ w Łęczycy. Wykaz asortymentowo-ilościowy oraz charakterystyki recepturowe przedstawiono w załączniku 8b do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

4) Czas trwania lub termin wykonania:   okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:

- cena:  80%

- jakość:  20%

 

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-        na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-        w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 606733-N-2017 z dnia 25.10.2017r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Postępowanie nr 4/2017/RTG

Łęczyca, 18 października 2017r.

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – LEKARSKICH  W  ZESPOLE PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

W  ZESPOLE  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.
1.   Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w Zespole Pracowni Diagnostyki Obrazowej, określają między innymi:
a)     przedmiot konkursu ofert
b)    kryteria oceny ofert
c)     warunki wymagane od oferentów
d)    tryb zgłaszania i rozpatrywania protestów oraz odwołań związanych z tymi czynnościami.
2.   W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert.”
3.   Konkurs  ofert  prowadzony  jest  na  podstawie  art.  26  ust. 1   ustawy   z   dnia   15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj.Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.).
4.   Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz „Regulaminie pracy komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.
5.   Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert  oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania.
6.   O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia informuje oferentów biorących w nim udział w sposób przyjęty dla ogłoszenia o konkursie.
7.   Ilekroć w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o:
a)     Oferencie – rozumie  się  przez  to  podmiot wykonujący działalność leczniczą,  o  którym  mowa  w  art. 5 ustawy o działalności leczniczej,
b)    Udzielającym zamówienia – rozumie się przez to Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
c)     przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to świadczenia zdrowotne w zakresie świadczenia usług lekarskich w Zespole Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
d)    formularzu oferty – rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 SWKO,
e)     świadczeniach zdrowotnych – rozumie się przez to świadczenia, o których mowa w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) obejmujące świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej oraz w innych ustawach i rozporządzeniach mających zastosowanie w przedmiotowym zakresie,
f)      umowie – rozumie się przez to wzór umowy opracowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2  SWKO.

 

Rozdział II.

Przedmiot postępowania konkursowego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych (zgodnie z wymogami NFZ oraz innymi obowiązującymi przepisami) w zakresie działania  Zespołu Pracowni Diagnostyki Obrazowej (pracownia RTG, USG i tomografii komputerowej), a także na rzecz innych podmiotów, dla których Udzielający zamówienia świadczy usługi zdrowotne:
a)     świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza radiologa (specjalisty I lub II stopnia oraz w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, posiadający szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta), w godzinach ustalonych przez obie strony w formie harmonogramu;
b)    świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza radiologa (specjalisty I lub II stopnia oraz w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, posiadający szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta) w formie dyżurów medycznych ustalonych przez obie strony w formie harmonogramu;


1.   Wykonywanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
2.   Łączną wartość przedmiotu zamówienia, obliczona zgodnie z art. 26a ustawy o działalności leczniczej, określa się na kwotę  156.990,00 zł.
3.   W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, w liczbie zapewniającej ciągłość świadczenia usług zdrowotnych będących przedmiotem postępowania, zawierające propozycje cenowe znajdujące pokrycie w wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
4.   Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Rozdział III.

Warunki wymagane od oferentów.
1.   Ofertę składa oferent posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza (lub zatrudniających takich lekarzy) i dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami.
2.   Oferent zobowiązany jest do posiadania właściwego wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub w rejestrze podmiotów leczniczych.
3.   Oferta złożona przez oferenta  powinna być kompletna, złożona zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszej SWKO na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w SWKO oraz w treści formularza ofertowego.
4.   W niniejszym postępowaniu konkursowym niedopuszczalne jest złożenie ofert alternatywnych.

 

Rozdział IV.

Przygotowanie oferty.
1.   Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.
2.   Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.   Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
4.   Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
5.   Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty.
6.   Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent osobiście.
7.    Miejsca, w których naniesione zostały poprawki podpisuje oferent. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
8.   Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Zmiana oferty następuje poprzez złożenie nowej oferty zawierającej zmiany i uzupełnionej o adnotację o wycofaniu oferty złożonej wcześniej. Wycofanie oferty następuje poprzez pisemne powiadomienie  Udzielającego zamówienia o tym fakcie. Zmiana oferty poprzez złożenie nowej lub wycofaniu oferty może nastąpić nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. Wymogi oznaczenia koperty opisane w pkt. 9 stosuje się odpowiednio.
9.   Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs  ofert  -  Zespół  Pracowni  Diagnostyki Obrazowej ” i przesłać lub złożyć na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca (sekretariat Dyrektora).

10.Udzielajacy zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.

11.Oferta złożona przez oferenta, z którym ZOZ w Łęczycy rozwiązał umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem niniejszego postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta – podlega odrzuceniu.

 
 Rozdział V.

Informacja o dokumentach załączonych przez oferenta.
1.   W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty.
2.   Dokumenty, których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału oferent przedkłada w formie kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.
3.   W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać  od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

Rozdział VI.

Miejsce i termin składania ofert.
1.  Ofertę  składa się w Sekretariacie Dyrektora pok. nr 24 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 w terminie do dnia 3 listopada 2017r. do godz. 14.00.
2.   Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniony jest Kierownik Sekcji Organizacji i Nadzoru – mgr Monika Staruszkiewicz (tel. 024 388 26 01 wew. 102) oraz Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Rehabilitacji – lek. med. Krzysztof Kołodziejski (024 388 26 01 wew. 107).

 

Rozdział VII.

Termin związania z ofertą.

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Rozdział VIII.

Komisja konkursowa.
1.   W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.
2.   Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb postępowania określa „Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. obowiązujący na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Nr 6/2012/QZ z dnia 25 stycznia 2012r.

 

Rozdział IX.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (świetlica) w dniu 6  listopada  2017r. od godz. 10.00.

 

 

 

 

 

Rozdział X.

Kryteria oceny ofert.
1.   Jakość , kompleksowość– 25% (max  7 pkt.)

(Komisja konkursowa dokonując oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwagę przedstawione dokumenty, m.in. staż, specjalizacje, doktoraty, kursy itp., jego umiejętności oraz doświadczenie, zewnętrzna ocena jakości)
2.   Cena – 60% (max  10 pkt.)

(Komisja konkursowa dokonując oceny ceny zaproponowanej przez oferenta nie bierze pod uwagę ofert zawierających propozycje cenowe znacznie przewyższające wartość środków przeznaczonych na realizację przedmiotu postępowania.).
3.   Dostępność, ciągłość – 15% (max 3 pkt.)

(Komisja konkursowa  dokonując oceny dostępności świadczeń gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwagę minimalną liczbę godzin oferowanych przez oferenta).

 

Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

 

WK = Kx25% + Cx60% + Dx15%

 

gdzie:

WK – ocena końcowa oferty

K – liczba punktów wynikająca z oceny jakości i kompleksowości oferenta

C – liczba punktów wynikająca  z oceny ceny proponowanej przez oferenta

D - liczba punktów wynikająca z oceny dostępności i ciągłości świadczeń udzielanych przez oferenta.

 

 

Rozdział XI.

Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy.
1.   Rozstrzygniecie konkursu oznacza wskazanie oferentów wybranych w wyniku postępowania konkursowego w ilości wynikającej z zapotrzebowania Udzielającego zamówienia odnośnie ilości godzin wykonywania świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia, którzy uzyskali kolejno łącznie ze wszystkich kryteriów największą ilość punktów.
2.   Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia  oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia, podając nazwę (imię i nazwisko) oraz siedzibę (adres zamieszkania lub adres siedziby) oferenta/oferentów, którzy zostali wybrani.
3.   Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin, miejsce zawarcia i podpisania umowy.
4.   Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo określenia w umowie zawartej z wybranymi oferentami takiego harmonogramu świadczenia usług zdrowotnych, który umożliwi dostosowanie warunków umowy względem zapotrzebowania Udzielającego zamówienia.
5.   Udzielający zamówienia może dokonać wyboru kilku ofert, jeśli będzie to niezbędne w celu prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Rozdział XII.

Środki odwoławcze.
1.   W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, w formie pisemnej umotywowany protest.
2.   Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3.   Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
4.   Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny.
5.   W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
6.   Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.
7.   Odwołanie złożone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8.   Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.  Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

 

Rozdział XIII.

Postanowienia końcowe.

Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Łęczycy

 

lek. med. Andrzej Pietruszka

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert - dostawa energii el. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2017r., poz. 1579) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 17.10.2017r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

322 330,00 zł;

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

[dni]

1

PGE Obrót S.A. Oddział w Zamościu

ul. Koźmiana 1

22-400  Zamość

295 621,15 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21

2

Energa Obrót SA

ul. Grunwaldzka 472

80-309  Gdańsk

294 231,41 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia  18.10.2017r.


 

Wyjaśnienia SIWZ - dostawa energii elektr. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 10.10.2017r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100  Łęczyca

 

nasz znak: ZOZ.ZP.391-17/17

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

dot.:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579) wyjaśniamy:

 

Pytanie 1:      dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korespondencyjne podpisanie umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na korespondencyjne podpisanie umowy.

 

Pytanie 2:      dot. dokumentacji

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przekaże wykonawcy wszystkie niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel.

 

Pytanie 3:      dot. umowy -  §12 pkt. 4

W przypadku  wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury przekraczającego termin określony w umowie o 14 dni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20,00 zł za każdy dzień  opóźnienia .......... “ Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej.Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do ww. sugestii i zmienia zapis w §12 pkt. 4.

Nowa treść ww. paragrafu jest następująca:

„W przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury przekraczającego termin określony w umowie o 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia liczony począwszy od dnia wskazanego w §7 ust. 4 umowy w wysokości wynikającej z odsetek ustawowych”.

 

Pytanie 4:      dot. umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu Umowy wchodzą w życie.... „lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD“.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiego zapisu do umowy.

 

 

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert
nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

W oczekiwaniu na nawiązanie owocnej współpracy

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

dostawa energii elektrycznej

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Ogłoszenie: BZP nr 594601-N-2017

z dnia 2017-09-29 r.

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Nie

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:  Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:  Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:  Nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  Nie

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny 610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.

Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):  Tak   -  www.zozleczyca.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  Tak   -  www.zozleczyca.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:  Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie:  Nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak

Inny sposób:   pisemnie - złożone osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego

Adres:   99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  Nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Numer referencyjny: 17/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:  Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego znajdujących się w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6. Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oszacowano na 1072 MWh w taryfie B23, moc zamówiona 220 kW w sezonie zimowym i 200 kW w sezonie letnim. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

 

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):   Zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
w miesiącach:   12

data rozpoczęcia:   1.01.2018r.     zakończenia: 31.12.2018r.

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe: - wymagane stosowne oświadczenie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:  Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający zażąda następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów:

1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3),

2) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

- aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - umowa na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak

 

Informacja na temat wadium
Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 7 000,-zł (słownie złotych: siedem tysięcy). Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej :   Nie

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

cena:  100%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:  Tak

IV.4) Licytacja elektroniczna
IV.4)

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ.

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany danych adresowych i teleadresowych spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą a dotyczących stron umowy,

b) zmiany ceny, o której mowa w § 6 ust. 1 na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku VAT nie wymaga podpisania przez Strony umowy aneksu,

c) zmiany ceny, o której mowa w § 6 ust. 1 na skutek zmiany podatku akcyzowego. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku akcyzowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

2. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-17, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia: Nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-       na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-       w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 594601-N-2017 z dnia 29.09.2017r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami