Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w trakcie postępowania otrzymał w dniu 21 sierpnia 2019 r. kopię odwołania wniesionego przez Wykonawcę: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
09-200 Sierpc, ul Bojanowska 2A

Treść odwołania w załączeniu.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie (art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Załącznik:

- kopia odwołania


 

 

Łęczyca, dnia 23.08.2019r.

 

Informacja

Informacja o zamówieniu pn. "Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)

Łęczyca, dn. 16.08.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert

 Łęczyca, dn. 9.07.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Łęczyca, dn. 3.07.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Łęczyca, dn. 26.06.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"
- Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie,
- http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8c77e3e6-04e7-4163-94fd-b23abcdf8128

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 9

- Załącznik nr 10 do SIWZ

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-informacja z otwarcia 


Łęczyca, dn. 4.06.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektr. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZOZ w Łęczycy (link)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (link)Łęczyca, dn. 22.05.2019r

Informacja o wyniku postępowania przetargowego pn. "Wykonywanie badań laboratyrjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy za rok 2018

Załącznik:
- Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert - Wykonywania badań lab. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 24.04.2019r.

Załączniki:
- Informacja z otwarcia ofert

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania


dot. postępowania nr ZOZ.ZP.391-3/19 pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 23.04.2019r.
Załączniki:
-
Ogłoszenie

- Streszczenie oceny i porównania ofert

Wyjaśnienia SIWZ - Wykonywanie badań lab. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywania badań lab. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Ogłoszenie nr 536549-N-2019

z dnia 11.04.2019r.

 

wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 


Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

- na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 536549-N-2019 z dnia 11.04.2019r.

 

 

 

 

 

Załączniki:
- Ogłoszenie

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki do SIWZ: nr 1, 3-8
- Załacznik do SIWZ: nr 2
- Załącznik do SIWZ: nr 9

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie dot. Zadania poz. 14

Wyjaśnienie

 

dot. postępowania nr  ZOZ.ZP.391-3/19 pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu nr  ZOZ.ZP.391-3/19 pn. „dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” informuje, że w Załączniku nr 10 (Tabele asortymentowo-ilościowe) do SIWZ w Zadaniu 10 poz. 14 nastąpiła omyłka redakcyjna.

W kolumnie pn. „j.m.” w pozycji 14 zamiast zapisu: „szt.” zapisało się „opak (100 szt.)”.

Zapis taki powstał automatycznie z winy programu komputerowego i nastąpił samoistnie w dokumentacji przetargowej na ostatnim etapie redakcyjnym. Ilość powinna dotyczyć 3 300 szt. strzykawek 100ml.

Prosimy o uwzględnienie poprawki przy konstruowaniu oferty.

Jeżeli Wykonawcy nie są w stanie zmienić zapisów w jeż przygotowanej ofercie lub gdy oferta ta została wysłana po tym komunikacie, to Zamawiający uwzględni ją w swoich obliczeniach informując o tym Wykonawcę, który złożył ofertę.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Wyjaśnienia II SIWZ - dostawa drobnego sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

dot.:        postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Uwaga Pytającego:

W pytaniach zawartych w dniu 19.02.2019 nastąpiła omyłka pisarska. Zwracamy się z prośbą o ponowne udzielenie odpowiedzi. Wskazane pytania dotyczyły zadania numer 4, co słusznie Zamawiający zauważył w udzielonych odpowiedziach. Prosimy o ponowne ustosunkowanie się do poniższych pytań.

 

Pytanie 1:        Dot. zad. 4, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści filtr mechaniczny o filtracji klasy równoważnej HEPA 13,
o skuteczność przeciwbakteryjnej: 99,9999%, p/wirusowej: 99,9999 % o oprach 2,5 cm H20 przy 60 l/min, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1500 ml , przetrzeb martwa 96 ml, z nadrukowanej na opakowaniu filtra objętością, waga 49 g . Obecnie filtr ten jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 2:        Dot. zad. 4, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści filtr o wadze 28 g, Obecnie taki filtr jest stosowany u Zamawiającego.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 3:        Dot. zad. 4, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 ma na myśli filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Zamawiający wskazuje, iż filtr ma być stosowany u dzieci zatem warstwa nawilżająca będzie lepiej nawilżała drogi oddechowe pacjenta.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również filtr opisany jak wyżej.

 

Pytanie 4:        Dot. zad. 4, poz. 4

Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 wpisał skuteczności filtracji min 99,9999. Czy Zamawiający ma na myśli standardowo, filtrację bakteryjną i wirusową min 99,9999 %

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli 99,9999%

 

Pytanie 5:        Dot. zad. 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 ma na myśli filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Zamawiający wpisał hydrofobowy, zatem wg Naszej wiedzy oczekuje z wymiennikiem filtra.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli filtr z wymiennikiem.

 

Pytanie 6:        Dot. zad. 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 dopuści filtr z lepszym parametrem - powierzchnia wymiany wilgoci - 2000 cm2-pow. filtracji 500 cm2, lepszych oporach przepływu 2,5 cm H20 przy 60l/min ?

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuści również taki filtr.

 

Pytanie 7:        Dot. zad. 4, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 4 ma na myśli filtr o parametrach nawilżania min. 31,1 mg H20 przy VT=500 m oraz utracie wilgoci max 6 mg H20 przy VT=500 m. ? Określenie minimalnych parametrów w zakresie wdechu nawilżanie oraz wydechu - utrzymanie temperatury daje pewność, iż filtr będzie działał skutecznie i nie będzie zalewał pacjentów. W pozycji 2, 3 Zamawiający określił te parametry.

Odpowiedź:    Tak, Zamawiający ma na myśli filtr opisany w pytaniu.

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 6.03.2019r.

 

Wyjaśnienia SIWZ - dostawa drobnego sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

dot.:         postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 tekst jednolity) przedstawia w załączeniu stosowne wyjaśnienia.

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Ustalono nowy termin składania ofert na dzień 14.03.2019r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12.30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert ukazała się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zozleczyca.pl w zakładce Przetargi i oferty, a także została wysłana do wszystkich Wykonawców, którzy przystąpili do niniejszego postępowania

 

W oczekiwaniu na nawiązanie korzystnej współpracy

 

Dyrektor

Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 28.02.2019r.

 

 

 

Załącznik:

- wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - drobny sprzęt med.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie nr: 540035648-N-2019

z dn.: 25-02-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510398-N-2019
Data: 12/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 61032054000000,

ul. Zachodnia  6, 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205,

e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-28, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-14, godzina: 12:00

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-      na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-      w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510398-N-2019 z dnia 12.02.2019r.

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup drobnego sprzęty med. na potrzeby ZOZ w Łęczycy

 

 

Ogłoszenie nr 510398-N-2019

z dnia 12.02.2019r.

 

dostawa drobnego sprzętu medycznego

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

- na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy (hol główny ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6),

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510398-N-2019 z dnia 12.02.2019r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od nr 1 do nr 9)

- Tabele asortymentowo-ilościowe (zał. nr 10 do SIWZ)

 

 

Informacja o wyniku postępowania - ubezpieczenie grupowe pracown. ZOZ w Łęczycy

Łódź, dn. 29 stycznia 2019 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  ZOZ.ZP.391-2/19

 

 

 

dot. postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2019r. o numerze 502996-N-2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu wybrano ofertę nr 1 Firmy:

 

PZU na Życie S.A.

00-133 Warszawa ul. Jana Pawła II 24

Adres korespondencyjny:

Pion Sprzedaży Korporacyjnej

ul. Królewiecka 1, 09-400 Płock

Cena oferty: 931 104,00zł

 

Przyznana  punktacja:

Kryterium I: Cena – 80,00 punktów

Kryterium II: Klauzule fakultatywne – 10,80 punktów

 

Łączna przyznana punktacja – 90,80 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona w postępowaniu spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa mięsa dla ZOZ w Łęczycy

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986) - dalej zwanej Ustawą - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku przetargu nieograniczonego pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy, za najkorzystniejszą w tym przetargu uznał oferty  następujących Wykonawców :

Zadanie 1

Wykonawca:  Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza, Biała Góra 58,
99-220 Wartkowice

Cena oferty brutto: 182 127,75-

Zadanie 2

Wykonawca:  Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza, Biała Góra 58,
99-220 Wartkowice.

Cena oferty brutto: 53 760,00-zł

 

Oferty te uznano jako najkorzystniejsze, ponieważ przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tj. jakości.

Zamawiający udzieli zamówienia w/w Wykonawcom w zakresie złożonych przez nich ofert.

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 31.01.2019r.

W załączeniu przekazujemy wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Łęczyca, dnia 25.01.2019r.

 

 

Załącznik:

- Streszczenie oceny i porównania ofert


 

Informacja z otwarcia ofert - dostawa mięsa i jego przetworów na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego

pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986) zawiadamia:

1.     otwarcie ofert w odbyło się w dniu 22.01.2019r. o godz. 12.30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24;

2.     kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

-    Zadanie   1 :              190 230,-zł

-    Zadanie   2 :                57 720,-zł

-    całość zamówienia:   247 950,-zł

3.     do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

lp

Wykonawca

Nr części zamówienia

Cena

brutto

 

[zł]

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

[dni]

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski  Sp. z o.o.

Dąbrowa 6

26-332  Sławno

Zadanie 1

182 358,75

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21

Zadanie 2

54 106,50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21

2

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza

Biała Góra 58

99-220  Wartkowice

Zadanie 1

182 127,75

Nie dotyczy

Nie dotyczy

30

Zadanie 2

53 760,00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

30

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

Łęczyca, dnia  23.01.2019r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja po otwarciu ofert

 

 

dot. postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin – znak sprawy: ZOZ.ZP.391-2/19

 

 

MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. jako pełnomocnik Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje, że:

-        kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zmówienia wynosi: 946.368,00 zł,

-        w postępowaniu wpłynęły w terminie oferty następujących Wykonawców:

 

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

PZU na Życie S.A.

00-133 Warszawa ul. Jana Pawła II 24

Adres korespondencyjny:

PZU na Życie SA  Oddział Korporacyjny

Pion Sprzedaży

ul. Królewiecka 1, 09-400 Płock

931 104,00 zł

01.03.2019r. – 28.02.2021r.

Nie dotyczy

Przelewem, w 24 miesięcznych ratach

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

 

Łęczyca, dn. 21.01.2019r.

Wyjaśnienia SIWZ - ubezpieczenie grupowe pracowników ZOZ w Łęczycy

 

 

Łódź, 17.01.2019r.

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

Postępowaniem nr ZOZ.ZP.391-2/19

 

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.01.2019 roku do Pełnomocnika Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 221 000 euro) na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz członków ich rodzin.

 

 

 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytania do Zamawiającego:

Pytanie 1

SIWZ, rozdział XIII pkt. 3 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że  podana wysokość  kosztów  stanowi łączną kwotę brutto wszystkich kosztów, które muszą być uwzględnione w przeliczeniu oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podana w SIWZ, rozdział XIII pkt. 3 wysokość  kosztów  stanowi łączną kwotę brutto wszystkich kosztów, które muszą być uwzględnione przy przeliczeniu oferty.

Pytanie 2

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia? Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego / Reprezentanta /Pełnomocnika wymaganego w związku z wejściem w życie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SIWZ, klauzula nr 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego następującej funkcji:

-generowanie wniosku o wypłatę świadczenia (…)

Wykonawca wyjaśnia, że w systemie elektronicznej obsługi polis Wykonawcy zgłoszenia świadczeń są dokonywane elektronicznie bez konieczności wypełniania druku papierowego wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej prawo do świadczenia w związku z tym druki roszczeń nie są wymagane. Obecnie Wykonawca nie wymaga dostarczania druków zgłoszenia, proces został uproszczony na korzyść Klienta.   Wystarczy dokumentacja potwierdzająca zajście zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu klauzuli nr 13 Załącznika nr 1 do SIWZ z generowanie wniosku o wypłatę świadczenia (…) na generowanie wniosku o wypłatę świadczenia lub dokonywanie zgłaszanie świadczeń elektronicznie bez konieczności wypełniania druku papierowego wraz z możliwością załączenia dokumentacji potwierdzającej prawo do świadczenia i jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do SIWZ, klauzula nr 13

Z uwagi na uproszczenie procesu zawarcia ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego następującej funkcji:

-      generowanie wniosków o przejście na indywidualną kontynuację

bądź o zmianę treści zapisu na następującą:

-generowanie (....) poświadczenia odejścia (wystąpienia) z grupy

Wykonawca potwierdza, że wystarczającym jest, aby w systemie elektronicznej obsługi polis oznaczony był fakt odejścia (wystąpienia) osoby z grupy. Zamawiający nie musi generować żadnego dokumentu, aby osoba odchodząca z grupy mogła zawrzeć ubezpieczenie kontynuowane. Zamawiający może jednak taki dokument wygenerować, ponieważ dostarczany przez Wykonawcę system elektronicznej obsługi polisy umożliwia wydruk "Odejścia z grupy". W celu zawarcia ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego osoba, która odeszła z grupy, składa wniosek w dowolnie wybranym przez siebie oddziale Wykonawcy na terenie całej Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu klauzuli nr 13 Załącznika nr 1 do SIWZ z generowanie wniosków o przejście na indywidualną kontynuację na generowanie wniosków o przejście na indywidualną kontynuację lub generowanie poświadczenia odejścia (wystąpienia) z grupy (…) i jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ.

 

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na rzetelne przygotowanie oferty, po otrzymaniu odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o dosłanie Załącznika nr 2a (struktura wiekowo-płciowa WiDów).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na przesłanie Załącznika nr 2a do SIWZ i jedocześnie zmienia treść pkt. 2 Załącznika do SIWZ z:

„szacowana liczba osób, które mogą skorzystać z ubezpieczenia to 636 osób i jest to liczba aktualnie ubezpieczonych wg stanu na dzień 31.12.2018r.

(informację o strukturze wiekowo-płciowej aktualnie zatrudnionych pracowników Ubezpieczającego zawiera Załącznik nr 2 oraz zaś o strukturze wiekowo-płciowej aktualnie ubezpieczonych współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Ubezpieczającego zawiera Załącznik nr 2a

na

 szacowana liczba osób, które mogą skorzystać z ubezpieczenia to 636 osób i jest to liczba aktualnie ubezpieczonych wg stanu na dzień 31.12.2018r.

(informację o strukturze wiekowo-płciowej aktualnie zatrudnionych pracowników Ubezpieczającego zawiera Załącznik nr 2”.

Pytanie 7

SOPZ, Dział „ZAKRES I WARUNKI MINIMALNE”, punkt 5 – Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie / doprecyzowanie, co ma być podstawą do wyliczenia 1% osób powyżej 70 roku życia – ogólna liczba aktualnie zatrudnionych, czy liczba osób powyżej 70 roku życia? Jeśli to drugie – kto będzie decydował o zamknięciu listy osób? Czy będzie tu miała zastosowanie zasada pierwszeństwa, czy jakaś inna?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż podstawą do wyliczenia 1 % osób powyżej 70 roku życia jest ogólna liczba aktualnie zatrudnionych i dotycz